3 bước để thu cũ đổi mới


Bảng giá thu máy cũ

Dưới đây là bảng giá thu cũ iPhone, Samsung, iPad, Macbook tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới thuộc nhóm thu loại 1 từ Di Động Việt.

Tình trạng máy bạn đang sử dụng

Chọn sản phẩm bạn muốn lên đời