3 bước để thu cũ đổi mới


Bảng giá thu máy cũ

Dưới dây là bảng giá thu cũ iPhone, Samsung, iPad, MacBook tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới thuộc nhóm thu loại 1 từ Di Động Việt.Lưu ý thêm bảng giá này chỉ áp dụng cho khách Thu cũ Đổi mới

Tình trạng máy bạn đang sử dụng

Chọn sản phẩm bạn muốn lên đời