Bảng giá thu máy cũ

Dưới dây là bảng giá thu cũ iPhone, Samsung, iPad, MacBook tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới thuộc nhóm thu loại 1 từ Di Động Việt.Lưu ý thêm bảng giá này chỉ áp dụng cho khách Thu cũ Đổi mới

Tình trạng máy bạn đang sử dụng

Chọn sản phẩm bạn muốn lên đời